...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

อนุรักษ์เอกสารมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ให้บริการข้อมูลประวัติศาสตร์เพี่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย

      ๑.ประเมินเหตุการณ์สำคัญของประเทศไทยที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศจากสื่อ ต่างๆ ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์สำคัญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญโดยตรง

     ๒.สังเกตการณ์และบันทึกเหตุการณ์สำคัญของชาติ

     ๓.เรียบเรียงต้นฉบับหนังสือจดหมายเหตุเหตุการณ์สำคัญ

     ๔.จัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุเหตุการณ์สำคัญ

     ๕.จัดหมวดหมู่ จัดทำเครื่องมือช่วยค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุเหตุการณ์สำคัญ

(จำนวนผู้เข้าชม 296 ครั้ง)


Messenger