...

ประวัติและบทบาทหน้าที่
กลุ่มนิติการ  มีภารกิจในการดำเนินการเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รวมทั้งอนุสัญญาหรืรอข้อตกลงระหว่างประเทศ  กฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวกับการป้องกัน คุ้มครองอนุรักษ์ศิลปะ และทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรม  รวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบงานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบในทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง

(จำนวนผู้เข้าชม 343 ครั้ง)


Messenger