...

ขอเชิญชมการแสดงเนื่องในโครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๗“เหมันต์สุขศรี สุนทรีย์สังคีต” ทุกวันอาทิตย์           สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมการแสดงเนื่องในโครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๗“เหมันต์สุขศรี สุนทรีย์สังคีต” ทุกวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ ๑๔ มกราคม - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
           ประกอบด้วยการแสดงที่หลากหลาย ทั้งการแสดงโขน ละคร การบรรเลงดนตรีไทย ดนตรีสากล ทั้งนี้ได้นำเสนอ การแสดงสำคัญชุดหนึ่งของกรมศิลปากร คือ การแสดงตำนานเทวะนิยาย เรื่องนารายณ์สิบปาง ซึ่งกล่าวถึงการอวตารของพระนารายณ์ในปางต่าง ๆ เพื่อปราบยุคเข็ญของชาวโลก นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต อำนวยการแสดงโดย ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต
          บัตรราคา ๒๐ บาท (จำหน่ายบัตรก่อนการแสดง ๑ ชั่วโมง) ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ โทร. ๐๒๒๒๑ ๐๑๗๑


๑. ปางวราหะวตาร 


๒. ปางมัจฉาวตาร 


๓. ปางมหิงสาวตาร 


๔. ปางทุลกีวตาร 


๕. ปางทวิชาวตาร 


๖. ปางนรสิงหาวตาร 


๗. ปางสมณาวตาร 


๘. ปางมหัลลกอสุรวตาร 


๙. ปางอัปสราวตาร 


๑๐. ปางรามาวตาร 

(จำนวนผู้เข้าชม 7996 ครั้ง)


Messenger