...

หน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมศิลปากร

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)
thumbnail ************ รองอธิบดีกรมศิลปากร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
thumbnail นางวัญญา ประคำทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม