มีหน้าที่ดำเนินการด้านนโยบายและแผนด้านสารสนเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากรและการพัฒนาสื่อสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่ รวมถึงเป็นศูนย์พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านงานอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร(จำนวนผู้เข้าชม 188 ครั้ง)