อธิบดีกรมศิลปากร ตรวจการจ้างโครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระระเบียง และพระวิหารคด วัดสุทัศนฯ