ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจระหว่างสำนักศิลปากรทื่ ๘ ขอนแก่น กับ คณะสงฆ์ หน่วยราชการ ผู้นำชุมชน และราษฎร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการที่มีโบราณสถานตั้งอยู่ในพื้นที่

          เมืองโบราณเวียงคุก เป็นชุมชนโบราณสมัยล้านช้างที่มีศูนย์กลางอยู่ริมแม่น้ำโขงบริเวณท้องที่ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (เยื้องกับนครหลวงเวียงจันทน์) มีหลักฐานประเภทโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี โบราณวัตถุ และจารึกเป็นจำนวนมาก ทั้งหมดกำหนดอายุได้ราว ๔๐๐-๒๐๐ ปีมาแล้ว ซึ่งโบราณส่วนมากตั้งอยู่ในเขตชุมชน ซึ่งอาจมีบางกิจกรรมที่อาจส่งผลต่อการเสื่อมสภาพของโบราณสถานโดยมิได้เจตตาเกิดขึ้น

ด้วยเหตุนี้วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ จึงได้เกิดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจระหว่างสำนักศิลปากรทื่ ๘ ขอนแก่น กับ คณะสงฆ์ หน่วยราชการ ผู้นำชุมชน และราษฎร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการที่มีโบราณสถานตั้งอยู่ในพื้นที่ กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายเรื่องประวัติความเป็นมาของชุมชนโบราณเมืองเวียงคุก ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมในดูแลรักษาโบราณสถานเบื้องต้น และแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานในพื้นที่ ตลอดจนการตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง ณ วัดยอดแก้ว บ้านเวียงคุกเหนือ ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

อนึ่ง สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น ขอขอบพระคุณคณะสงฆ์ตำบลเวียงคุก นำโดย  พระครูโกศลกิจจานุกิจ เจ้าคณะตำบลเวียงคุก (วัดกุศลนารี) เจ้าอาวาสวัดแก้ว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย กำนันตำบลเวียงคุก เทศบาลเมืองเวียงคุก สถานีตำรวจภูธรงเวียงคุก สถานศึกษา และตัวแทนชุมชน ที่ให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยน สะท้อนปัญหาและหารือแนวทางบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้น อันจะนำมาสู่การอนุรักษ์โบราณสถานในพื้นที่ให้แหล่งมรดกและทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชุมชนต่อไป

(จำนวนผู้เข้าชม 41 ครั้ง)