...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คืนชีพเตาถลุงเหล็กโบราณ 2 พันปี ด้วยงานโบราณคดีทดลอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เมืองโยนก นครในตำนานล้านนา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์วัดพระเจ้าดำ ร่องรอยสุโขทัยในล้านนา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เตาถลุงเหล็กของเมืองลองโบราณ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กำเนิดเวียงกุมกาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การศึกษาแหล่งถลุงเหล็กโบราณบ้านแม่ลาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วิธีการตรวจสอบรอยแตกร้าวบนพื้นผิวของโบราณสถานและการเคลื่อนตัวของโครงสร้างโบราณสถาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เตรียมขุดแต่งศึกษา​วัดสามยอด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัตถุชิ้นพิเศษ.. จากเพิงผาใกล้ถ้ำฤษีดอยสุเทพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมเวียงกุมกาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ลวดลายปูนปั้น ประติมากรรมในเวียงกุมกาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การศึกษาทางด้านปฐพีวิทยาของเวียงกุมกาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การนับถือพุทธศาสนาและแนวคิดการวางผังเมืองของเวียงกุมกาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้เวียงกุมกามล่มสลาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เวียงกุมกามกับลักษณะทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับหริภุญไชย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ผลการขุดทางโบราณคดีของบ้านเขียว
รายละเอียดเพิ่มเติม

Messenger