...

ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 118 รายการ

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม (ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี) ประชุมภายในสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ๑. ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๔. ผู้อำนวยการพิพิภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ๕. หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ๖. หัวหน้าพิพิภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม (ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี) ประชุมภายในสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ๑. ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๔. ผู้อำนวยการพิพิภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ๕. หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ๖. หัวหน้าพิพิภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2565 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยสามารถแสดงความเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 กรกฎาคม 2565 ได้ที่ลิงก์ https://opdc22.bitco.ltd/ หรือสแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่าง

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ดำเนินการจัดโครงการถวายความรู้ในการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม ตามโครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ของพระสังฆาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐ รูป/ท่าน ณ วัดมหาธาตุ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยมี พระครูสิทธิชัยรังสรรค์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา นายเดชา สุดสวาท ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี กล่าวรายงาน นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน เวลา ๐๙.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง “โบราณสถานสำคัญในจังหวัดชัยนาท” โดย นายเจตน์กมล วงษ์ท้าว นักโบราณคดีชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสวนา เรื่อง “นานาสาระและสารพันปัญหาเกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาการอนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งโบราณคดี" โดยมีวิทยากรจาก สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ดังนี้ ๑. นางนงคราญ สุขสม (ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี) ๒. นายเดชา สุดสวาท (ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี) ๓. นายพูนวิวัฒน์ พรหมชาติ (ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน) และ นายกมลาศ เพ็งชะอุ่ม (หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี) เป็นผู้ดำเนินรายการ เวลา ๑๒.๓๐ น. ศึกษาดูงานวัดมหาธาตุ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดย นางสุริยา สุดสวาท นักโบราณคดีชำนาญการ นายชนน วัฒนะกุล ผู้ช่วยนักโบราณคดี เป็นวิทยากรนำชม - ศึกษาดูงานวัดมะเหยงคณ์ ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดย นายคมเดช ช้างวงษ์ นายช่างสำรวจ เป็นวิทยากรนำชม - ศึกษาดูงานวัดอินทาราม (วัดตลุก) ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดย นายพรชัย นาคทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรนำชม และ ศึกษาดูงานวัดบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดย นางปัณรสี รักษา นายช่างศิลปกรรมชำนาญงาน เป็นวิทยากรนำชม เวลา ๑๗.๐๐น. พิธีมอบเกียรติบัตร และปิดกิจกรรม โดย พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา


วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม (ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี) ประชุมภายในสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ๑. ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๔. ผู้อำนวยการพิพิภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ๕. หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ๖. หัวหน้าพิพิภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี จัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสระมะโนรา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (ระยะที่ ๒) ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยให้ราษฎรที่อาศัยอยู่เดิม กลุ่ม ๒ จำนวน ๓๔ หลังคาเรือน งบประมาณ ๕,๑๖๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

กรมศิลปากรขอเชิญชวนท่านร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามลิงค์ด้านล่างนี้ https://docs.google.com/.../1FAIpQLScADWOYGrVmeJ.../viewform

สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี จัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสระมะโนรา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วยแผนงานต่าง ๆ เช่น แผนงานโบราณคดี แผนงานชดเชยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง แผนงานปรับปรุงภูมิทัศน์ แนวทางการจ่ายเงินชดเชยค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแก่ราษฎรที่อาศัยอยู่เดิม ซึ่งได้จัดทำแผนดำเนินการตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมศิลปากร โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ : ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยให้ราษฎรที่อาศัยอยู่เดิม กลุ่มที่ ๑ จำนวน ๙ หลังคาเรือน รวม ๙๙๐,๐๐๐.- บาท จากเงินนอกงบประมาณ(เงินกองทุนโบราณคดี) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ กิจกรรม รณรงค์การปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน ส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) และการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) ณ โบราณสถานพระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดลพบุรี สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว ๒ (ลพบุรี) เลขานุการมูลนิธิพลเอกหอมโห้ลำยอง และมิตร อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม จังหวัดลพบุรี (อส.มศ.) และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ .. ทั้งนี้ กิจกรรมจัดอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าร่วมได้วัดอุณหภูมิและสวมหน้ากากอนามัยตลอดการดำเนินกิจกรรม

วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เข้าร่วมงาน ๑๑๑ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โดย สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ได้นำสินค้าท้องถิ่นของจังหวัดลพบุรี ได้แก่ ปลาส้มตัว ปลาส้มฟัก แหนมปลากราย ไข่เค็มดินสอพอง ขนมเปี๊ยะ และหนังสือดี น่าอ่าน “ถอดรหัสพระเจ้าฮินดู” “เมืองประวัติศาสตร์ ลพบุรี “ ร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสินค้าท้องถิ่น ภายในงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม (ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี) ประชุมภายในสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ๑. ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๔. ผู้อำนวยการพิพิภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ๕. หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ๖. หัวหน้าพิพิภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

วันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี จัดโครงการอบรมการป้องกัน ระงับอัคคีภัย ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการป้องกันระงับอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี และพื้นที่โดยรอบอาคาร สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี โดยมี ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองลพบุรีเป็นวิทยากรบรรยาย

วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี (ประธานตรวจการจ้าง) พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ร่วมกันตรวจรับงานโครงการบูรณะโบราณสถานตึกโคโรซาน วัดเสาธงทอง ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งวดงานที่ ๕ (งวดสุดท้าย) ณ วัดเสาธงทอง ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

กรมศิลปากร ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริงและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเสมือนจริง พร้อมร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าชมผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่าน QR - Code หรือ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเสมือนจริง http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/index.php/th/ อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/ แบบประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าชม https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdSMiMq8.../viewform