...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เยี่ยมชมโบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี และ โบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) โดยมี นายปริวรรษ เจียมจิตต์ นักโบราณคดีปฏิบัติการ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรนำชม
(วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 3
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้การต้อนรับคณะชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น ๒๕๐๘ จำนวน ๒๐ คน เยี่ยมชมโบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) และวัดกวิศรารามราชวรวิหาร จังหวัดลพบุรี โดยมี นายเจตน์กมล วงษ์ท้าว นักโบราณคดีชำนาญการ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรนำชม
(วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 2
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสระมะโนรา ตอนที่ 1 สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ขอนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ที่มาและความสำคัญโครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสระมะโนรา ... "กรมศิลปากรขอส่งมอบสระมะโนราคืนให้ชาวลพบุรี" โดย คุณนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี เป็นวิทยากร ให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ ดำเนินรายการโดย คุณกมลาศ เพ็งชะอุ่ม หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี
(วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 47
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี เยี่ยมชมโบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี โบราณสถานพระปรางค์สามยอด และโบราณสถานบ้านหลวงรับราชฑูต (บ้านวิชาเยนทร์) โดยมี นายจุลเกียรติ ไพบูลย์เกษม ผู้ช่วยนักโบราณคดี ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรนำชม
(วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 39
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เป็นประธานในการประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี
(วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 49