...
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ร่วมพิธีบวงสรวง เพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมพระปรางค์สามยอดสู่มรดกโลก งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๗ โดยสมาคมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสมาคมทหารผ่านศึกเขตลพบุรี และชมรมสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี ณ บริเวณโบราณสถานพระปรางค์สามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(วันพฤหัสบดีที่ 08 กุมภาพันธ์ 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 22
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เป็นประธานในการประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี
(วันพุธที่ 07 กุมภาพันธ์ 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 27
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเสวนา เรื่อง "กรมศิลปากรขอส่งมอบสระมะโนราคืนให้ชาวลพบุรี" ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสระมะโนรา ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖
(วันพุธที่ 17 มกราคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 41
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. กรมศิลปากร โดยสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี จัดกิจกรรมการเสวนาเรื่อง "กรมศิลปากรขอส่งมอบสระมะโนรา คืนให้ชาวลพบุรี" กิจกรรมเนื่องในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสระมะโนรา ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ร่วมในการเสวนา พร้อมด้วยนายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ผศ.สุรพงษ์ ปนาทกูล รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดลพบุรี ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิกชำนาญการพิเศษ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร และนางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินการเสวนา และในเวลา ๑๙.๐๐ น. ชมการแสดงโขน โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ตอน "อสุรผัดตามพ่อ" ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเสวนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเเลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานสระมะโนรา ระหว่างกรมศิลปากร หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ในการสนับสนุนต่อยอดการใช้ประโยชน์ ในพื้นที่โบราณสถานควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และดูแลโบราณสถานสระมะโนราต่อไป.
(วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 80
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ขอนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์งานเสวนา โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสระมะโนรา ตอนที่ 3 ... "ความรู้ทางโบราณคดี โบราณสถานสระมะโนรา" วิทยากร โดย นายเจตน์กมล วงษ์ท้าว นักโบราณคดีชำนาญการ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ดำเนินรายการ โดย นายกมลาศ เพ็งชะอุ่ม ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี #สระมะโนรา #กรมศิลปากร #สำนักศิลปากรที่๔ #สำนักศิลปากรที่4 #โบราณคดี #โบราณคดี
(วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 72
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
ของขวัญปีใหม่จากใจกรมศิลปากร ๒๕๖๗ สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เปิดให้เข้า "ชมฟรี" โบราณสถานพระปรางค์สามยอด , วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ , บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) , พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น) ระหว่างวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง ๕ มกราคม ๒๕๖๗ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : ๐๓๖ ๔๑๒ ๕๑๐ ต่อ ๑๑๒ Facebook : สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี
(วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 99
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ดำเนินการจัดโครงการถวายความรู้ในการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม ตามโครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ของพระสังฆาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐ รูป/ท่าน ณ วัดมหาธาตุ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยมี พระครูสิทธิชัยรังสรรค์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา นายเดชา สุดสวาท ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี กล่าวรายงาน นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน เวลา ๐๙.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง “โบราณสถานสำคัญในจังหวัดชัยนาท” โดย นายเจตน์กมล วงษ์ท้าว นักโบราณคดีชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสวนา เรื่อง “นานาสาระและสารพันปัญหาเกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาการอนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งโบราณคดี" โดยมีวิทยากรจาก สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ดังนี้ ๑. นางนงคราญ สุขสม (ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี) ๒. นายเดชา สุดสวาท (ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี) ๓. นายพูนวิวัฒน์ พรหมชาติ (ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน) และ นายกมลาศ เพ็งชะอุ่ม (หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี) เป็นผู้ดำเนินรายการ เวลา ๑๒.๓๐ น. ศึกษาดูงานวัดมหาธาตุ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดย นางสุริยา สุดสวาท นักโบราณคดีชำนาญการ นายชนน วัฒนะกุล ผู้ช่วยนักโบราณคดี เป็นวิทยากรนำชม - ศึกษาดูงานวัดมะเหยงคณ์ ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดย นายคมเดช ช้างวงษ์ นายช่างสำรวจ เป็นวิทยากรนำชม - ศึกษาดูงานวัดอินทาราม (วัดตลุก) ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดย นายพรชัย นาคทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรนำชม และ ศึกษาดูงานวัดบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดย นางปัณรสี รักษา นายช่างศิลปกรรมชำนาญงาน เป็นวิทยากรนำชม เวลา ๑๗.๐๐น. พิธีมอบเกียรติบัตร และปิดกิจกรรม โดย พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา
(วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 931
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๒๙ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ร่วมพิธีเบิกพระเนตร "พระพุทธลวบุรารักษ์" พระพุทธรูปประจำจังหวัดลพบุรี ณ โบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
(วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 1948
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางนงคราญ สุขสม (ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี) ประชุมภายในสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ๑. ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ๓. ผู้อำนวยการพิพิภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ๔. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๕. หัวหน้าพิพิภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ๖. หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
(วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 1513