...

ประวัติและบทบาทหน้าที่
  สำนักงาน ตั้งอยู่  ณ  จังหวัดสงขลา  มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๕ จังหวัด คือ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  มีหน่วยงานในความดูแลประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มโบราณคดี กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา  หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยะลา  หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา  หอสมุดแห่งชาติวัดดอนรัก สงขลา   หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถสงขลา

(จำนวนผู้เข้าชม 448 ครั้ง)


Messenger