...

โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส

***บรรณานุกรม*** 

สมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราปรปักษ์

โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส พิมพ์แจกในการทอดกฐิน พระ
ราชทาน ณ วัดบรมวงศ์อิศรวราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธ
ยา วันที่ 12 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2509

พระนคร 

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไทยวัฒนาพาณิชย์

2509

(จำนวนผู้เข้าชม 646 ครั้ง)


Messenger