...

แนะนำหนังสือ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์.
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์. เชียงใหม่: ศุภกฤษการพิมพ์, 2560. 

          หนังสือภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดนครสวรรค์ รวบรวมเรื่องราวองค์ความรู้ ตัวบุคคลในท้องถิ่นที่ได้สืบสานอนุรักษ์ และต่อยอดเรื่องราวมาจากบรรพบุรุษ เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ในการดำรงชีวิตประจำวัน ก่อเกิดวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับอาหารการกิน การประกอบอาชีพ ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะ และดนตรี

306.09593

ส839ภ

(ห้องทั่วไป 1)


 

(จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง)