...

แนะนำหนังสือ เรื่อง สองศตวรรษแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย
สองศตวรรษแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2564.

          หนังสือรวบรวมผลงานทางวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย จัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร เนื้อหาประกอบด้วยบทความทางวิชาการ จำนวน 5 บทความ ได้แก่ ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศสในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศสทางด้านโบราณคดี ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศสทางด้านกฎหมาย การศึกษาของพระบรมวงศานุวงศ์ในประเทศฝรั่งเศส สมัยรัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2411-2478) และความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับประเทศฝรั่งเศส

327.593044
ส474

(ห้องทั่วไป 1)

 

(จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง)