...

แนะนำหนังสือ เรื่อง แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ตอนต้น (ฉบับปรับปรุง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ดรุณกิจวิทูร และคณะ.  แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม
1 ตอนต้น (ฉบับปรับปรุง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. กรุงเทพฯ: องค์การค้า สกสค., 2557.

           แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ตอนต้นนี้ หลวงดรุณกิจวิทูร และนายฉันท์ ขำวิไล ได้แต่งไว้เมื่อ พ.ศ. 2477 หนังสือเล่มนี้ได้รับการยกย่องจากผู้อ่านทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันว่าเป็นแบบเรียนที่แสดงถึงภูมิปัญญาการสอนอ่านแบบไทย ทำให้เด็กสามารถอ่านหนังสือได้แตกฉาน โดยใช้กระบวนการสอนอ่านจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม คือ เรียนรู้จากพยัญชนะ สระ การประสมอักษร การสะกดคำ แจกลูก ผันอักษร แล้วจึงฝึกอ่านเป็นคำ ข้อความ และเรื่องราว จึงทำให้หนังสือนี้นิยมใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการอ่าน เพราะวิธีสอนในหนังสือจะช่วยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อย่างเข้าใจและรวดเร็ว

372.6

ด132บ

(ห้องทั่วไป 1)


(จำนวนผู้เข้าชม 67 ครั้ง)