...

พจนานุกรมคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ(พร้อมความหมายของคำ)


                                                                                                              แนะนำหนังสือน่าอ่าน


พจนานุกรมคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ(พร้อมความหมายของคำ).  กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ์การพิมพ์, [2540].  356 หน้า.  60 บาท.

 

        หนังสือรวบรวมคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศและความหมายของคำ โดยรวบรวมมาจากพจนานุกรมมาจากราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 และคำที่ใช้ในภาษาพูด วิธีทับศัพท์ ประกอบด้วย 13 ภาษา ได้แก่ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษามลายู ภาษาชวา ภาษาโปรตุเกส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเปอร์เซีย ภาษาทมิฬ และ ภาษาพม่า  แต่ละภาษาจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร ก-ฮ

       

       

        495.914

        พ174

       

        ห้องค้นคว้า

(จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง)