...

อธิบายศัพท์ การศึกษา จิตวิทยา พลศึกษา สุขศึกษา สันทนาการ


แนะนำหนังสือน่าอ่าน


จรินทร์ ธานีรัตน์.  อธิบายศัพท์ การศึกษา จิตวิทยา พลศึกษา สุขศึกษา สันทนาการ.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2505.  237 หน้า. 15 บาท.

 

        หนังสืออธิบายศัพท์ อังกฤษ- ไทย เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย   คำชี้แจงในการใช้ เช่น ค้นหาตามลำดับตามอักษร A – Z เป็นต้น เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ตอน  ตอนที่ 1 การศึกษาและจิตวิทยา ความรู้ทางจิตวิทยา 10 ข้อ อังกฤษ-ไทย  เริ่มจากคำ Ability สมรรถภาพ, ความสามารถ  -  Youth Problem ปัญหาวัยรุ่น และ ตอนที่ 2 พลศึกษา สุขศึกษา สันทนาการ เริ่มจากคำ Advantage การได้เปรียบ  –  Zone defense  เป็นระบบของการเล่น และ Ten Imperative of youth อังกฤษ – ไทย 10 ประการ ท้ายเล่ม หนังสืออุเทศ (Reference)

         

        อ

        423.95911

        จ166อ

 

        ห้องค้นคว้า

(จำนวนผู้เข้าชม 56 ครั้ง)