...

บรรณานุกรมรายชื่อหนังสือใหม่ ห้องหนังสือทั่วไป เดือนพฤศจิกายน 2566

หมวด 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และความรู้ทั่วไป
ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล.  การสื่อสารและเครือข่ายไร้สาย = Wireless Communications and Networks.  กรุงเทพฯ: ศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
     พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2564. (004.6 ธ152ก)
เพียรพูล กมลจิตร์ประภา.  โครงสร้างข้อมูลและการประมวลผลสำหรับงานด้านสถิติ = Data Structure and Processing for Statistics.  กรุงเทพฯ: กองส่งเสริมวิชาการ
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2565. (005.73 พ951ค)


หมวด 200 ศาสนา
แนบ มหานีรานนท์.  “รวม” ธรรมปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ: บริษัท วี. อินเตอร์ พริ้นท์ จำกัด, 2549. (294.304 น919ร)
พระพรหมบัณฑิต, สมเด็จพระมหาวีรวงศ์.  พระธรรมเทศนา เรื่อง ภูมิกถา : 5 ธันวาคม วันดินโลก ภาคพระพุทธศาสนา ขับเคลื่อนโดย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร
     และสหกรณ์. 
กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2561. (294.308 พ418พ ฉ.1-4)
ภูริวฑฺฒโนภิกฺขุ.  ข้ามภูผา ฝ่าดงโควิด กัลยาณมิตรที่อาภา.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2565. (294.3144 ภ682ข)
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์.  พระพุทธศาสนา : คำสอนว่าด้วยความสุขที่แท้จริง = Buddhism : The Teaching of True Happiness.  กรุงเทพฯ: คอมม่าดีไซน์แอนด์พริ้นท์,
     2564. (294.304 ส254พ)


หมวด 300 สังคมศาสตร์
คนึง ฦาไชย.  คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย : แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิมพร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน.  พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ:
     วิญญูชน, 2558. (340.9 ค142ค)
นฤภร รุจิเรข.  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.  กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2565. (372.61 น275ห)
แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: สถาบัน, 2562. (372.7044 ส145บ)
ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.  คำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2565 เล่มที่ 1.  กรุงเทพฯ: ศูนย์วิชาการงานคดี สำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา, 2565. (347.077 ศ364ค)
พลับพลึง คงชนะ.  คู่มือครูใช้คู่กับหนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.  กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2566. (372.89044 พ454ค)  
ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต.  พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของ สกสค., 2562. (372.6 ค121ภ)
วัลภา สรรเสริญ.  การประกันภัย = Insurance.  กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2563. (368 ว442ก)
สะอาด งามนิสัย.  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. กรุงเทพฯ: แม็คเอ็ดดูเคชั่น, 2563. (372.83 ส516ห)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) : ดำเนินการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565).  กรุงเทพฯ:
     สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ., 2560. (307.14 ค123ผ)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.  แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2563 - 2565.  นนทบุรี: กลุ่ม
     ยุทธศาสตร์การจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุขกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2564. (363.348 ป48ผ)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570.  กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2564. (372.21 ผ932)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.  เสริมคิด วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา : แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำ
     ปี พ.ศ. 2553-2554. 
กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555. (372.35 ค121ส)
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
     2563. (372.358 ส145ห)
Thanyaporn Chankrajang.  A Brief Economic History of Land Rights in Thailand: From the Sukhothai Period to the End of King Chulalongkorn's Reign.
     Bangkok: Thailand Research Fund, 2017.(330.9593 T367a)


หมวด 400 ภาษาศาสตร์
จิตต์นิภา ศรีไสย์.  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.  กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2564.
     (495.91807 จ412ห)
แนวข้อสอบ JLPT N2.  กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2564. (495.68076 น927)
แนวข้อสอบ JLPT N5.  กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2564. (495.68076 น927)

 

หมวด 500 วิทยาศาสตร์
วลัยพร ปฤษณารุณ เอื้อใจ.  เคมีทั่วไป 1 = General Chemistry 1.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2564. (540 ว344ค)
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1.  กรุงเทพฯ: องค์การค้าของ สกสค., 2563. (507 ส145ห)

 

หมวด 700 ศิลปะและนันทนาการ
ราศิยส วงศ์ศิลปกุล.  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.  กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2564. (780.7 ร455ห)

 

หมวด 800 วรรณกรรม
เพณิญ.  Summer พายุ ฤดู ร้าย.  กรุงเทพฯ: P.S., 2562. (895.91301 พ912ซ)
เพณิญ.  Ultramarine ทะเลมีสะอื้นเล็กน้อยถึงปานกลาง.  กรุงเทพฯ: P.S., 2561. (895.91301 พ912อ)
ฟลุค, โจแอนน์.  นักสืบสตรอว์เบอร์รี่ = Strawberry Shortcake Murder.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: เพิร์ล, 2547. (813 ฟ147น)
ฟลุค, โจแอนน์.  ยอดนักสืบคุกกี้ = Sugar Cookie Murder. กรุงเทพฯ: เพิร์ล, 2548. (808.83872 ฟ147ย ฉ.2)
ฟลุค, โจแอนน์.  สายลับคัพเค้ก = Fudge Cupcake Murder.  กรุงเทพฯ: เพิร์ล, 2548. (813 ฟ147ส ฉ.2)
ฟลุค, โจแอนน์.  สายลับแครอท = Carrot Cake Murder.  กรุงเทพฯ: เพิร์ล พับลิชชิ่ง, 2551. (813.54 ฟ147ส)
ฟลุค, โจแอนน์.  สายลับช็อกโกแลต = Chocolate Chip Cookie Murder.  กรุงเทพฯ: เพิร์ล, 2546. (813 ฟ147ส)
ฟลุค, โจแอนน์.  สายลับรสมะนาว = Lemon Meringue Pie Murder.  กรุงเทพฯ: เพิร์ล, 2547. (813 ฟ147ส ฉ.2)
ลัดดา สงกระสินธ์.  สนามเด็กเล่นของปีศาจ = Midnight Harmony.  กรุงเทพฯ: P.S., 2561. (895.91301 ล238ส)
ลูกแก้ว โชติรส.  Black Cherry ความโหยหาเป็นชื่อยาเสพติด.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: P.S., 2562. (895.91301 ล699บ)
สโรชา ธารา.  จริงเสมือนจริง = IFPOSSIBLE.  กรุงเทพฯ: พี.เอส., 2561. (895.91301 ส357จ)
เอ้อร์สือซาน.  บ้านซ่อนผี เล่ม 1.  กรุงเทพฯ: ไดรม์แอนด์มิสทรี, 2558. (895.13 อ917บ ล.1)
เอ้อร์สือซาน.  บ้านซ่อนผี เล่ม 2.  กรุงเทพฯ: นามมีบุ๊คส์, 2559. (895.13 อ917บ ล.2)

 

หมวด 900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
สว่าง ทองดี.  ปั่นหลายสถาน.  กรุงเทพฯ: พริ้นท์ ซิตี้, 2557. (910.41 ส419ป)
สุทัศน์ ยกส้าน.  นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่.  กรุงเทพฯ: ปาเจรา, 2548. (925 ส778น)

 

(จำนวนผู้เข้าชม 96 ครั้ง)