...

แนะนำหนังสือ เรื่อง ชาวต่างชาติในประวัติศาสตร์ไทย ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม
ส. พลายน้อย. ชาวต่างชาติในประวัติศาสตร์ไทย ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์, 2563.

         หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของชาวต่างชาติที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น เฉกอะหมัด (เจ้าพระยาบวรราชนายก) แอนนา ลีโอโนเวนส์ เซอร์จอห์น เบาว์ริง (พระยาสยามมานุกูลกิจ สยามมิตรมหายศ) คอนสแตนติน ฟอลคอน (เจ้าพระยาวิไชเยนทร์) ดร. ฟรานซิส บี. แซยร์ (พระยากัลยาณไมตรี) เป็นต้น ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหาอย่างสั้น ทว่าครอบคลุม และได้เนื้อความ มีดัชนีค้นคำประกอบท้ายเล่ม

920
ส113ช
ฉ.2
ห้องหนังสือทั่วไป 2

(จำนวนผู้เข้าชม 61 ครั้ง)