...

ศาสนาในอาเซียน

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม.  ศาสนาในอาเซียน.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557.  191 หน้า.          ภาพประกอบ.

 

        หนังสือที่ให้ข้อมูลเนื้อหา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา ตั้งแต่ ความหมายของศาสนา  มูลเหตุทำให้เกิดศาสนา องค์ประกอบของศาสนา ความสำคัญและหน้าที่ของศาสนาต่อสังคม ศาสนาในโลก ความเป็นมาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสมาคมเอเชียตะวันออกฉียงใต้  วิวัฒนาการศาสนาในอาณาจักรก่อนมีประเทศสยาม วิวัฒนาการและการขับเคลื่อนศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯลฯ และเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์ ของแต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

       

        200

        ก521ศ

 

        ห้องค้นคว้า

        เดือนมี.ค. 66

 

       

(จำนวนผู้เข้าชม 56 ครั้ง)