เรือจมบ้านขอม
ประวัติการค้นพบ โบราณวัตถุที่พบ และอายุสมัยเบื้องต้นซากเรือจมบ้านขอม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
เอกสารอ้างอิง
กรมศิลปากร. 2541, รายงานการสำรวจแหล่งเรือจมบ้านขอม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร, สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี.
กรมศิลปากร. 2560, แหล่งเรือโบราณพนม-สุรินทร์ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาทางโบราณคดีระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558, กรุงเทพฯ.
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 731 ครั้ง)

Messenger