...

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเตรียมซ่อมบุษบกและโขนเรือพระที่นั่งศรีประภัศรไชย
นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเตรียมซ่อมบุษบกและโขนเรือพระที่นั่งศรีประภัศรไชย โดยมีผู้แทนจากกองทัพเรือ พร้อมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี วันพุธที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น.
โดยหลังจากพิธีบวงสรวงในครั้งนี้จะทำการเคลื่อนย้ายบุษบกไปดำเนินการบูรณะที่สำนักช่างสิบหมู่ ส่วนโขนเรือจะดำเนินการบูรณะในพื้นที่ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ นี้
เรือพระที่นั่งศรีประภัศรไชย เป็นเรือพระที่นั่งสำคัญ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เคยใช้เป็นเรือพระที่นั่งในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีการใช้งานในพระราชพิธีสำคัญเรื่อยมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้รับความเสียหายจากระเบิด เหลือเพียงส่วนประกอบของเรือ ๒ ส่วน ได้แก่ บุษบก และโขนเรือ ซึ่งเป็นงานศิลปกรรมที่สร้างขึ้นจากไม้แกะสลัก ประดับตกแต่งด้วยการลงรักปิดทองประดับกระจก เป็นโบราณวัตถุของชาติ จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ปัจจุบันโครงสร้างเกิดการทรุดตัว ลายแกะสลักและงานลงรักปิดทองประดับกระจกชำรุดหลุดล่อน
กรมศิลปากร ได้จัดสรรงบประมาณฉุกเฉินเร่งด่วน ดำเนินการบูรณะด้วยการเสริมโครงสร้างให้มีความมั่นคงแข็งแรง และซ่อมแซมลวดลายที่ชำรุด โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคงานช่างสมัยโบราณ เพื่อรักษารูปแบบเดิมของงานศิลปกรรมให้คงอยู่สืบไป เป็นการดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกรมศิลปากร ประกอบด้วย บุคลากรจากกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วิเคราะห์ตัวอย่างวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม และบุคลากรจากสำนักช่างสิบหมู่ บูรณะซ่อมแซมงานไม้แกะสลัก และงานประดับกระจก
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 127 ครั้ง)