วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

               เป็นองค์กรหลักทำหน้าที่อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ในการเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวของคนในสังคมที่มีประสิทธิภาพยิ่ง

พันธกิจ

                 ๑. ส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืนตามหลักการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสากล

                 ๒. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพยิ่ง

                  ๓. บูรณาการความร่วมมือการบริหารจัดการองค์ความรู้มรดกทางวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในระดับชุมชนและระดับชาติ

(จำนวนผู้เข้าชม 1323 ครั้ง)

Messenger