ประวัติและบทบาทหน้าที่

ประวัติและบทบาทหน้าที่

ประวัติและบทบาทหน้าที่
    พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   สุพรรณบุรี  จัดตั้งขึ้นตามโครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ประจำเมือง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๗ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่  นร ๐๒๐๖/๔๓๐๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๗  

  

     โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างเป็นทางการ   เมื่อวันจันทร์ที่  ๑  กันยายน ๒๕๔๖ โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานฯ   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี   ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ ๑๑๕  ตอนที่ ๑๐๔ ง.  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๔๑  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   เมื่อวันที่  ๑๔  มีนาคม   ๒๕๔๑

  

     


          

 เป้าประสงค์

   ๑.   เพื่อให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพยิ่งทั้งในระดับจังหวัดและระดับชาติ

   ๒.  เพื่อให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี เป็นตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ที่รื่นรมย์สำหรับผู้เข้าชมทุกวัย

   ๓.  เพื่อให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี มีกรอบการบริหารจัดการทั้งในระยะสั้นแลระยะยาว เพื่อรองรับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ   สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้

บทบาทหน้าที่         

   ๑.  ปกป้อง คุ้มครอง  อนุรักษ์  ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมธำรงจารีตประเพณี  พระราชพิธี  และรัฐพิธีให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ

   ๒.  สืบทอด  สร้างสรรค์  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

   ๓.  ปรับเปลี่ยนระบบและกลไกการบริหารจัดการมรดกศิลปวัฒนธรรม

   ๔.  บริหารจัดการองค์ความรู้และพัฒนามรดกศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว

   ๕.  จัดการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์   สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(จำนวนผู้เข้าชม 1576 ครั้ง)

Messenger