...

ห้องที่ 7
ห้องที่ 7 : สงขลาบ่อยาง จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุตามสาระสำคัญ คือ สงขลาบ่อยาง ภายใต้การนำของผู้ปกครองเชื้อสายจีน ได้รับเอาอิทธิพล ศิลปะ วิทยาการใหม่ ๆ จากจีน ฮ่องกง ปีนังและสิงคโปร์มาเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของเมือง


(จำนวนผู้เข้าชม 660 ครั้ง)


Messenger