รายงานการสำรวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒ (ประเภทศาสนสถาน)
  • ย้อนกลับ
  • รายงานการสำรวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒ (ประเภทศาสนสถาน)

ชื่อเรื่อง : รายงานการสำรวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม   (ประเภทศาสนสถาน)
ผู้แต่ง :  กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์ :
 2521
สถานที่พิมพ์
 : กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ :
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
จำนวนหน้า : ๓๒๒ หน้า

             รายงานการสำรวจโบราณสถานและอาคารเก่าในเขตกรุงรัตนโกสินทร์
 เล่ม  เป็นการสำรวจและนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของโบราณสถาน ประเภทศาสนสถาน ในแง่ของประวัติ ความเป็นมา ความเป็นมา ความสำคัญในอดีต ลักษณะทางสถาปัตยกรรมสภาพปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานการอนุรักษ์ขั้นต่อไป 

(จำนวนผู้เข้าชม 2104 ครั้ง)

Messenger