วิสัยทัศน์และพันธกิจ


หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  สงขลา

ภายในสวนสาธารณะหาดใหญ่  ถนนกาญจนวานิช  ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ๙๐๑๑๐  โทรศัพท์  ๐๗๔-๒๑๒๒๕๐ , ๐๗๔-๒๑๒๒๑๑

         

ประวัติและการพัฒนาการของหน่วยงาน

          หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  สงขลา จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชมพรรษาครบ  ๕  รอบ  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ตรงกับวันที่  ๑๒  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๓๔  กรมศิลปากรได้จัดทำโครงการก่อสร้างหอสมุดแห่งชาติและหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภูมิภาค  โดยอนุยาติใช้ที่บริเวณภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่  และขอพระราชทานพระราชานุญาตใช้ชื่อ  หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  สงขลา  เพื่อจัดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ข้อมูลของชาติในส่วนภูมิภาค  เปิดให้บริการเมื่อวันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๔๒

 

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑.      สำรวจ  จัดหา  รวบรวม  จัดเก็บ  และสงวนรักษามรดกภูมิปัญด้านทรัพยากรสารสนเทศ  ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อโสตทัศน  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  และเอกสารโบราณ

๒.      ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ดำเนินการด้านเทคนิค  วิชาการบรรณรักษ์สาสตร์  สารสนเทศเทศสาสตร์  และเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักมาตรฐานสากล

๓.      ให้บริการส่งเสริมการอ่าน  ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยแก่ประชเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

๔.      ดำเนินงานส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย

ภารกิจในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา

          จัดและรวบรวมหนังสือข้อมูล  ๕  จังหวัดภาคใต้  และหนังสือภายในหอสมุดแห่งชาติเฉลิม พระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  สงขลา

         

          แผนงานในอนาคตของหน่วยงาน

                   เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และด้านรักษามรดกทางภูมิปัญญาประเภทหนังสือ  สิ่งพิมพ์  ข้อมูล  ๕  จังหวัดภาคใต้

(จำนวนผู้เข้าชม 326 ครั้ง)

Messenger