...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
Les Etablissements Daydẻ Compagnie บริษัทก่อสร้างสัญชาติฝรั่งเศส กับงานก่อสร้างที่กลายเป็นประวัติศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระธาตุนารายณ์เจงเวง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัฒนธรรมล้านช้างที่ปรากฏบนภูพระบาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รูปบุคคลทรงครุฑ จากอโรคยาศาล สมัยพระเจ้าชัยวรวันที่ ๗ ตอน ข้อสันนิษฐาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
มกร : สัตว์ผสมในจินตนาการสู่เครื่องประดับสถาปัตยกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พิมาย จากศูนย์กลางพุทธมหายานสู่เจ้าชุมนุมรัฐอิสระ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัดศรีสวาย เมื่อราวปี พ.ศ.๒๔๕๐
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์เขาหัวหมวก จังหวัดนครนายก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การสลักภาพบนใบเสมาสมัยทวารวดี ที่หาดูได้ยากในภาคอีสาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ประติมากรรมดินเผารูปสิงห์ : ประติมากรรมประดับฝาภาชนะสมัยทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บ่อน้ำในเมืองศรีสัชนาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
หลักฐานศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในภาคใต้ของประเทศไทย ตอน พระสุริยะที่พบในภาคใต้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
หลักฐานศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในภาคใต้ของประเทศไทย ตอน นฤตตมูรติ : พระศิวนาฏราช
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตราอาร์มเมืองสิงห์บุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตราดินเผารูปสิงห์ พบจากเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตามหาจารึกลานทอง พระมหาสถูปองค์กลาง วัดพระศรีสรรเพชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดเพิ่มเติม