...

ประวัติและบทบาทหน้าที่
         พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี  ตั้งอยู่ ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติระดับภาคในความดูแลของกรมศิลปากร จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จัดแสดง เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะ ตลอดจนโบราณวัตถุที่ค้นพบในภูมิภาคตะวันออก ประกอบด้วยพื้นที่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด รวมถึงจังหวัดนครนายก ซึ่งมีอายุสมัยที่เก่าแก่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงพุทธศตวรรษที่ 18
         ตั้งแต่  พ.ศ.2508 กองโบราณคดี กรมศิลปากร ได้เริ่มการสำรวจขุดแต่งโบราณสถาน ในจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง พบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่สำคัญเป็นจำนวนมาก มีอายุก่อนสมัยทวารวดีจนถึงสมัยลพบุรี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ และโบราณคดี กรมศิลปากรจึงได้ดำริจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในภาคตะวันออกขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นที่รวบรวมและจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุต่างๆ ที่ได้ค้นพบ ในภูมิภาคนี้
         ในปี พ.ศ. 2515 น.อ. สมภพ ภิรมย์ ร.น. อธิบดีกรมศิลปากรในสมัยนั้น ได้หารือกับจังหวัดปราจีนบุรีในการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติส่วนภูมิภาคตะวันออกที่จังหวัดปราจีนบุรี ทางจังหวัดได้เสนอแนะให้จัดสร้างในที่ดินราชพัสดุติดกับศาลจังหวัดปราจีนบุรีทางทิศเหนือ และได้รับความร่วมมือจากกรมอาชีวศึกษาได้แบ่งที่ดินบริเวณดังกล่าวเพิ่มเติม มีเนื้อที่ประมาณ 11 ไร่เศษ กรมศิลปากรจึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรีขึ้น มีการดำเนินงานตามโครงการออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
         ระยะที่ 1 ระหว่าง พ.ศ. 2518 - 2520 ทำการถมดินและก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น ขนาดกว้าง 18 x 18 เมตร งบประมาณ 2,000,000 บาท
         ระยะที่ 2 ระหว่าง พ.ศ. 2522 - 2525 สร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ บ้านพักเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์สำหรับการจัดแสดง งบประมาณ 1,543,068 บาท
         ระยะที่ 3 ระหว่าง พ.ศ. 2526 - 2528 ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม มีห้องบรรยายและห้องอเนกประสงค์ ปรับปรุงบริเวณลานจอดรถ งบประมาณ 4,223,500 บาท
         พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2528 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในการประกอบพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์
         นายเมธี คันธโร  สถาปนิก7 กองสถาปัตยกรรมเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี นางอัจฉรา สุยะพันธุ์ มัณฑนากร4 กองสถาปัตยกรรมออกแบบครุภัณฑ์  นายเสรี นิลประพันธุ์ นายช่างศิลปกรรม6 และนางบุษกร ลิมจิตติ  มัณฑนากร4  กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ออกแบบการจัดแสดงร่วมกับงานช่างทั่วไป  นางสมลักษณ์ เจริญพจน์  นางวิสันธนี โพธิสุนทร  ภัณฑารักษ์งานวิชาการดำเนินการจัดแสดงและจัดทำคำบรรยาย นางเพ็ญพรรษ์ ดำรงศิริและนางวิสันธนี โพธิสุนทร จัดทำหนังสือนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ฉบับปฐมฤกษ์
         ต่อมาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ได้รับงบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงอาคารและบริเวณ ตามรายการดังนี้
         1.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 216 เมตร เป็นเงิน 766,590.34 บาท
         2.  ซ่อมปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์และก่อสร้างหอถังน้ำ โดยมีรายละเอียดซ่อมและทาสีฝ้าเพดาน ขนย้ายถังน้ำ รื้อหลังคาไม้เดิม ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ก่อสร้างถังน้ำ หอถังน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ งบประมาณ 1,320,360.78 บาท
          3.  ซ่อมปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์และก่อสร้างถนนคอนกรีต โดยมีรายละเอียดดังนี้ ก่อสร้างต่อเติมหลังคาคลุมอาคารห้องประชุม (ชั้นเดียว) ติดตั้งรางน้ำฝน ท่อระบายน้ำ ก่อสร้างถนนคอนกรีตและลานจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก เดินสายไฟฟ้า ติดตั้งสวิทซ์ ปลั๊ก แผงควบคุมไฟฟ้า และโคมไฟ ทาสีอาคารพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวน 15 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 3,046,600.- บาท
         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณซ่อมปรับปรุงอาคาร ซ่อมฝ้าเพดาน ประตู ทำหลังคาด้านหน้าห้องประชุม เปลี่ยนกระจก ปรับปรุงห้องน้ำรับรอง ติดตั้งถังน้ำบำบัดน้ำเสีย ทาสีอาคาร ปรับพื้นป้อมยาม เป็นเงิน 489,616.- บาท
         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคาร การจัดแสดงและสภาพภูมิทัศน์ดังนี้ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ลานที่จอดรถ ซ่อมพื้นอาคาร ซ่อมและจัดทำตู้จัดแสดงเพิ่ม งานระบบภาพและเสียง (มัลติมีเดีย) เป็นเงิน 1,467,000.- บาท
         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 กรมศิลปากรได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ซึ่งยังคงการจัดแสดงและเผยแพร่ศิลปะ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีในภาคตะวันออก เป็นสำคัญ โดยเน้นการจัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นสำคัญให้เด่นเป็นสง่า ภายใต้การควบคุมบรรยากาศ และระบบไฟส่องสว่างที่ดูทันสมัยตามมาตรฐานสากล ประกอบสื่อการจัดแสดงต่าง ๆ เช่น สื่อวีดีทัศน์ และสื่อ Interactive และที่สำคัญ คือ การเคลื่อนย้ายพระคเณศอันมีถิ่นพบจากเมืองมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี กลับมาจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี สอดรับกับวัตถุประสงค์การเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่รวบรวมและจัดแสดงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่พบจากภูมิภาคตะวันออกอย่างสมบูรณ์
         นิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ประกอบด้วยส่วนจัดแสดง 5 ส่วน ดังนี้

               1. ห้องประวัติศาสตร์ โบราณคดีภาคตะวันออก
               2. ห้องชุมชนโบราณในภาคตะวันออก
               3. ห้องพัฒนาการของชุมชนและเมืองโบราณในภาคตะวันออก
               4. ห้องวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำบางปะกง
               5. ห้องเมืองศรีมโหสถ นครรัฐแรกเริ่มแห่งลุ่มน้ำบางปะกง

 

(จำนวนผู้เข้าชม 405 ครั้ง)


Messenger