...

แบบพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ.

แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับประกอบการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ของแต่ละสายงานเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคล

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการ  และระดับชำนาญการพิเศษ 

(หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10  ลงวันที่ 15 กันยายน 2548)  โดยมีเอกสาร  ดังนี้   

  1. แบบกรอกข้อมูลส่วนบุคคล (เอกสารหมายเลข 1)

  2. ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี (เอกสารหมายเลข 2)

  3.  ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข 3) จำนวนไม่เกิน 3 ชิ้น/เรื่อง

  4.  ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (เอกสารหมายเลข 4)  และ

  5.  แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล  (เอกสารหมายเลข 5)


หมายเหตุ

 จัดทำเอกสารหมายเลข 1 - 5 จำนวนรายการละ 6 ชุด

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 988 ครั้ง)