...

แบบ กบข. รง 008/1/2555

การขอรับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน

สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก กบข. ที่ออกจากราชการ เนื่องจากเกษียณ/ลาออก/ให้ออก/ปลดออก/ไล่ออก/โอนย้ายไปหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ประเภทข้าราชการตาม พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เอกสารที่ใช้

1. แบบ กบข. รง 008/1/2555 ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว จำนวน 4 ฉบับ

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ที่จะให้ กบข.โอนเงินเข้าบัญชี (เฉพาะหน้าที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี) จำนวน 2 ฉบับ (กรณีขอรับเงินทั้งจำนวน)

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. ข้าราชการที่ออกจากราชการยื่นเอกสารทั้งหมด ที่กลุ่มงานทะเบียนประวัติฯ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร

2. กลุ่มงานทะเบียนประวัติฯ ตรวจสอบหลักฐาน และนำเสนออธิบดี หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายลงนามในแบบขอรับฯ

3. กลุ่มงานทะเบียนประวัติฯ ส่งแบบขอรับฯ ที่อธิบดี หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ไปยังกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

4. กบข. รับเรื่องและตรวจสอบเอกสาร หากครบถ้วน จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกตามที่ได้ระบุในแบบขอรับ ภายใน 7 วันหลังจากได้รับเอกสาร

5. กบข. แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีให้สมาชิกและกรมศิลปากรทราบ

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 1700 ครั้ง)