...

ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 32,858 รายการเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ขณะนั้นยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรม- โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 ณ พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย


Messenger