...

ประวัติและบทบาทหน้าที่

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
เป็นโรงละครภูมิภาคแห่งหนึ่ง ซึ่งกำหนดให้สร้างขึ้นสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และการแสดงพื้นบ้าน ทั้งนี้จะใช้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างท้องถิ่น ตลอดจนกิจกรรมระหว่างประเทศด้วย

(จำนวนผู้เข้าชม 285 ครั้ง)


Messenger