...

เรื่องกินโต๊ะจีนและนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย
  • ย้อนกลับ
  • เรื่องกินโต๊ะจีนและนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย
อนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ), พระยา.  เรื่องกินโต๊ะจีนและนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย.  พระนคร : กรมศิลปากร, 2506.

         กล่าวถึงวิธีการรับประทานอาหารแบบโต๊ะจีน และการนำเที่ยวจังหวัดเชียงราย ด้านภูมิประเทศและสภาพทั่วไป ตลอดจนประวัติความเป็นมาและสถานที่สำคัญ ๆ ของจังหวัดเชียงราย

(จำนวนผู้เข้าชม 473 ครั้ง)