...

พระราชานุกิจ
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ.  พระราชานุกิจ.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2526.

         พระราชานุกิจ หมายถึง กิจส่วนน้อยที่พระมหากษัตริย์พึงทรงประพฤติเป็นการส่วนพระองค์ ไม่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน เช่น เสด็จเข้าที่บรรทม เสวย หรือเสด็จประพาส ซึ่งในหนังสือเล่มนี้รวบรวมเนื้อหาของพระราชานุกิจตามมนูธรรมศาสตร์ พระราชานุกิจตามกฎมณเฑียรบาล และพระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 8

(จำนวนผู้เข้าชม 1403 ครั้ง)