...

ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 32,853 รายการ


หลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award) เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง และมีผลดำเนินการปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ


Messenger