ร่าง ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการให้บริการข้อมูลดิจิทัล จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จำนวนเงิน 2,173,200 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 118 ครั้ง)