ประวัติและบทบาทหน้าที่
 มีภารกิจดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหาร การพัสดุ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะ ของกรมศิลปากร รวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณของกรมทุกประเภท

(จำนวนผู้เข้าชม 377 ครั้ง)

Messenger