...

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศิจายน ๒๕๖๕ นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมาและคณะเดินทางไปยัง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศิจายน ๒๕๖๕ นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ สนเล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี และคณะ
เดินทางไปยัง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือแนวทางการใช้วิทยาศาสตร์เพื่องานโบราณคดี หรือเทคโนโลยีจากแสงซินโครตรอน
มาช่วยในการวิเคราะห์ ตีความ หลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากการขุดค้นหรือการดำเนินงานทางโบราณคดีอื่น ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา
ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ เเละมหาสารคาม
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร รักใหม่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ฝ่ายวิชาการ) หัวหน้าฝ่ายสถานีวิจัย และคณะนักวิจัย ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมในบริเวณสถานีวิจัย

(จำนวนผู้เข้าชม 70 ครั้ง)