...

ชินกาลมาลีปกรณ์

***บรรณานุกรม*** 

แสง   มนวิทูร

ชินกาลมาลีปกรณ์ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทาน
เพลิงศพ นางพงษ์สวัสดิ์ สุริโยทัย ณ เมรุวัดธาตุทอง 15
พฤศจิกายน พุทธศักราช 2518

กรุงเทพฯ 

โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ

2518

(จำนวนผู้เข้าชม 514 ครั้ง)