...

ตำนานสวดมนต์
***บรรณานุกรม***
หนังสือหายาก
พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารีเถระ).  ตำนานสวดมนต์  สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์ในงานฉลองตราพระอุปัชฌายะ
พระครูอุดมวิชากร วัดกำแพง อ.เมือง จ.ชลบุรี.  พระนคร : โรงพิมพ์อาศรมอักษร, ๒๕๐๒.

(จำนวนผู้เข้าชม 652 ครั้ง)


Messenger