...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมการบริหารเอกสารจดหมายเหตุให้เป็นสมบัติของชาติและมรดกความทรงจำของโลก

พันธกิจ

๑. บริหารจัดการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมมาภิบาลที่ดี

๒. บริหารจัดการงบประมาณเพื่อกิจการด้านเอกสารจดหมายเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พระราชบัญญัติทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และการพัฒนางานจดหมายเหตุในระดับสากล

๓. กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อกิจการด้านเอกสารจดหมายเหตุ อย่างเป็นระบบ

๔. ส่งเสริมการเผยแพร่งานจดหมายเหตุอย่างสร้างสรรค์ เพื่อรักษาเชิดชูมรดกทางวัฒนธรรมของชาติด้านจดหมายเหตุ

๕. สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานและการให้บริการ

วัตถุประสงค์จัดตั้ง

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายสำหรับกิจการด้านเอกสารจดหมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. การส่งเสริมการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ ตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. การสุ่งเสริมการพัฒนาสู่ Digital Archives

๓. การส่งเสริมการสื่อสารภาพลักษณ์และเผยแพร่ความรู้อย่างสร้างสรรค์

๔. การบริหารพัฒนากองทุนฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี

๑. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม

          ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ดำเนินงานโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๒. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

          ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการให้บริการที่มีความสะดวกทันสมัย โปร่งใสและสุจริต และอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีความพึงพอใจ

๓. ด้านองค์กร

          ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนดำเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ และจัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นถึงผลสำฤทธิ์ของเป้าหมายและความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔. ด้านผู้ปฏิบัติงาน

          ให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมตัดสินใจในการพัฒนาองค์กร

(จำนวนผู้เข้าชม 323 ครั้ง)


Messenger