...

เอกสารดาวน์โหลด
# ชื่อเอกสาร ชนิดไฟล์ ขนาดไฟล์
1 เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา.pdf เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา 0.79 Mb Download
2 เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 0.50 Mb Download
3 เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัตงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา.pdf เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัตงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  วุฒิสภา 0.35 Mb Download
4 เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วุฒิสภา.pdf เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วุฒิสภา 0.33 Mb Download
5 เอกสารประกอบคำชี้แจงของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ.pdf เอกสารประกอบคำชี้แจงของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ 2.03 Mb Download
6 เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญ งบประมาณ2562.pdf เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญ งบประมาณ2562 10.43 Mb Download
7 เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สภาผู้แทนราษฎร.pdf เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สภาผู้แทนราษฎร 0.33 Mb Download
8 กสจ.เอกสารประกอบการชี้แจงกรรมาธิการ (เพิ่มเติม) ๒๕๖๕.pdf กสจ.เอกสารประกอบการชี้แจงกรรมาธิการ (เพิ่มเติม) ๒๕๖๕ 76.57 Mb Download
9 เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วุฒิสภา.pdf เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วุฒิสภา 0.31 Mb Download
10 เอกสารประกอบการชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการรัฐวิสาหกิจ วิทยาศาสตร์การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและทุนหมุนเวียน ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สภาผู้แทนราษฎร.pdf เอกสารประกอบการชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการรัฐวิสาหกิจ วิทยาศาสตร์การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและทุนหมุนเวียน ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สภาผู้แทนราษฎร 1.14 Mb Download