ประชุมคณะทำงานติดตามแก้ไขปัญหาการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ครั้งที่ 5/2566
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. 
กองโบราณคดี โดยกลุ่มวิชาการทะเบียนโบราณสถานจัดประชุมคณะทำงานติดตามแก้ไขปัญหาการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ครั้งที่ 5/2566 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในการประชุม
 

(จำนวนผู้เข้าชม 284 ครั้ง)