กองโบราณคดี

กลุ่มวิจัยและพัฒนางานโบราณคดี
กลุ่มวิชาการทะเบียนโบราณสถาน
กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน
กลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป