ด้านความรู้อื่นๆ
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ขุบ หรือ ขุบทอย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ชงโลง หรือ โชงโลง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วิถีชาวนากับภาษาไทย ตอนที่ ๑ ควายจมปลัก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ชวนมารู้จักชาวนาไทย ตอนที่ ๕ วิถีชีวิตบ้านบ้าน เรือนไทยภาคกลาง องค์ประกอบของเรือนเครื่องสับ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับข้าว ศาลปู่ตา ศาลตายาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ข้าว วิถีไทย สายใยวัฒนธรรมแห่งแผ่นดิน ปฏิทินชาวนา ตอนที่ ๑ เดือนเมษายน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
"ข้าว วิถีไทย สายใยวัฒนธรรมแห่งแผ่นดิน" ปฏิทินชาวนา ตอนที่ ๒ เดือนพฤษภาคม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บทความเผยแพร่เนื่องในวันพืชมงคล ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โบราณวัตถุ ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาเตาบ้านบางปูนรูปบุคคล คันไถ และวัวคู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บทความเผยแพร่เนื่องในวันพืชมงคล ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ : โบราณสถานพลับพลาแรกนาขวัญ (ศาลาแดง)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระบารมีปกเกล้าชาวนาไทย ตอนที่ ๒
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ชวนมารู้จักชาวนาไทย ตอนที่ ๑ "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย สุพรรณบุรี ตัวแทนของชาวนาไทย"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ชวนมารู้จักชาวนาไทย ตอนที่ ๒ "พระมหากรุณาธิคุณต่อเกษตรกรชาวไทย"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ชวนมารู้จักชาวนาไทย ตอนที่ ๓ จากพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวนาสุพรรณบุรีสู่การก่อตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย สุพรรณบุรี แห่งแรก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ชวนมารู้จักชาวนาไทย ตอนที่ ๔ “องค์ความรู้จากแนวความคิดการออกแบบอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย สุพรรณบุรี”
รายละเอียดเพิ่มเติม
Messenger