...

MuseumTalk 5/2564 : ลพบุรี - ศรีรามเทพนคร จากหลักฐานทางโบราณคดีและเอกสารโบราณสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 5
ลพบุรี - ศรีรามเทพนคร จากหลักฐานโบราณคดีและเอกสารโบราณ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564  ในรูปแบบออนไลน์
ผ่าน
Facebook Live : Office of National Museums, Thailand

การบรรยายพิเศษ
หัวข้อ : "ลพบุรีศรีรามเทพนคร"

          โดย  ศาสตราจารย์พิเศษศรีศักร วัลลิโภดม

หัวข้อ : "ศรีรามเทพนคร - นครพระราม จากหลักฐานเอกสารโบราณ"

          โดย  รองศาสตราจารย์ศานติ ภักดีคำ

ดำเนินรายการ โดย

          นางสาวศรินยา ปาทา  ภัณฑารักษ์ชำนาญการ


#MuseumTalk #พิพิธภัณฑ์เสวนา #สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ #กรมศิลปากร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Page : Office of National Museums, Thailand
YouTube : Office of National Museums, Thailand

(จำนวนผู้เข้าชม 1014 ครั้ง)


Messenger