...

สำนักพิพิธภัณฑสถานเเห่งชาติ
cover
นางสาวนิตยา กนกมงคล
ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
thumbnail นางสาวเด่นดาว ศิลปานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์)
thumbnail นายเสน่ห์ มหาผล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
thumbnail นางพูลศรี จีบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
thumbnail นางสาวสุภาพ จันทร์ฉาย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มวิจัย
thumbnail นายดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
thumbnail นางสาวดวงกมล กมลานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์

กลุ่มเทคนิค ศิลปกรรมและการจัดแสดงนิทรรศการ
thumbnail นางกชพร ธรรมจริยา ผู้อำนวยการกลุ่มเทคนิค ศิลปกรรมและการจัดแสดงนิทรรศการ

กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์
thumbnail นางพวงพร ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์

กลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
thumbnail นางนิภา สังคนาคินทร์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
thumbnail นางสาวดาริกา ธนะศักดิ์ศิริ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก
thumbnail นางสาวสิรินทร์ ย้วนใยดี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
thumbnail นางสาวดวงใจ พิชิตณรงค์ชัย หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี