...

สำนักพิพิธภัณฑสถานเเห่งชาติ
cover
นางสาวนิตยา กนกมงคล
ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
thumbnail นางสาวสุภาพ จันทร์ฉาย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มวิจัย
thumbnail นายดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย

กลุ่มส่งเสริม และพัฒนาพิพิธภัณฑ์
thumbnail นางสาวดวงกมล กมลานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม และพัฒนาพิพิธภัณฑ์

กลุ่มเทคนิค ศิลปกรรม และการจัดแสดงนิทรรศการ
thumbnail นางกชพร ธรรมจริยา ผู้อำนวยการกลุ่มเทคนิค ศิลปกรรม และการจัดแสดงนิทรรศการ

กลุ่มวิทยาศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์
thumbnail นางพวงพร ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์

กลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์ และสารสนเทศ
thumbnail นางสาวกัญณศมนต์ ภู่ธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์ และสารสนเทศ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
thumbnail นางนิภา สังคนาคินทร์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
thumbnail นางสาวดาริกา ธนะศักดิ์ศิริ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก
thumbnail นางสาวสิรินทร์ ย้วนใยดี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
thumbnail นางสาวดวงใจ พิชิตณรงค์ชัย หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี