...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง
cover
นายกานต์ รับสมบัติ
หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง

ฝ่ายวิชาการ
นายธัชวิทย์ ทวีสุข ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ

ฝ่ายธุรการ
นางสาวกมลพรรณ ชูสังข์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวศิริวิมล รองเดช เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีชำนาญงาน

ฝ่ายบริการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นางสาวชมภูนุช ขนิษฐนาม เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ชำนาญงาน


Messenger